Våra skolformer

På Svedenskolan i Mälarhöjden finns förskoleklass, grundskola och grundsärskola upp till årskurs 6.

Förskoleklass

För elever med diagnos inom autismspektrum. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. På den bron får eleven i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna skolans värld.

Den pedagogiska planen innehåller fem områden:

 • Lek, socialkompetens, jag-bild och självkänsla: Här arbetar vi främst med ett ”Jag och Vi-tema”. Vi kommer i temat att arbeta med kompiskort, KAT-kittet, en bok som eleven själv gör ”Mitt år i förskoleklass” samt samarbetsövningar. Lek och skapande är väsentliga delar i förskoleklassens verksamhet.
 • Språk- och kommunikation: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal så de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och i samspel med varandra.
 • Matematiskt tänkande: I detta område ligger fokus på att få ett matematiskt tankesätt. 
 • Omvärlden och naturvetenskaplig nyfikenhet: Inom området så kommer vi att följa Maja som tittar på naturen. Eleverna få följa och upptäcka årstiderna, göra experiment och få insikt i ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi kommer även att ha olika teman som är i fokus på natur och omvärld.
 • Motorik: Tränas i alla områden men främst under lek och rörelse inne i idrottssalen och utomhus.

Grundskola

Skolan kommer att avvecklas den 30 juni 2018. Vi hänvisar till våra andra grundskolor. Läs mer på up.se

En individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas i samverkan med föräldrar och elev. Vi arbetar med elevledda IUP-samtal.  Läs mer om IUP-samtalet här...

Våra medel för att nå målen: 

 • Svedenpedagogiken – en specialpedagogisk inriktning för elever inom AST.
 • Ramlektion – ett tydliggörande av arbetssätt och arbetsordning.
 • IUP – Individuell utvecklingsplan som ger varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt kunskapssökande/kunskapsinlärning.
 • Livskunskap – social och emotionell träning.
 • IKT – Activboard och datorn som ett naturligt redskap i undervisningen.
 • Skola/samhälle – tydlig koppling mellan skola och samhälle genom t.ex. prenumeration av dagstidning och studiebesök i närsamhället.
 • Tala/Lyssna – fokus på kommunikation.
 • Reflektion och egen utvärdering – ökar elevens delaktighet i sitt eget lärande.

För elevens självkänsla är det viktigt att steg för steg få dokumenterat hur utvecklingen mot egna uppsatta mål fortskrider. Vi använder en dokumentationsteknik kallad digital portfolio.  Läs mer om digital portfolio här.

Trygghet är en förutsättning för att eleverna ska kunna uppleva skolarbetet som roligt. Med liv och lust, arbetsglädje, skratt och gemenskap tar vi oss an stimulerande arbetsuppgifter samt bibehåller och utvecklar lusten att lära. Vi stöttar eleven att utveckla en positiv självbild.

Grundsärskola

För elever med både autism och utvecklingsstörning. Syftet är att utveckla förutsättningar för att skapa ett bra liv och kunna upprätta givande relationer.

Skollagen 11 kap. 2 §

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

Målet med särskolans verksamhet är att utveckla färdigheter som i ett livsperspektiv leder till ett så självständigt liv som möjligt. Detta skall ske genom att:

 • Ge eleverna en användbar kommunikation, oavsett om eleven har ett verbalt språk eller inte.
 • Öva och utveckla färdigheter som ger eleverna förutsättningar att förstå och klara av sociala samspel.
 • Ge eleverna förutsättningar och färdigheter att utveckla en aktiv och meningsfull fritid.
 • Förbereda och utveckla färdigheter som behövs för en framtida sysselsättning.

En individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas i samverkan med föräldrar och ibland elev två gånger/läsår.  Läs mer om IUP... 

För elevens självkänsla är det viktigt att steg för steg få dokumenterat hur utvecklingen mot uppsatta mål fortskrider.Dokumenteras i elevportfolio. Läs mer om elevportfolio...

Skollagen, 4 kap. 9§

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Träningsskolans kursplan har följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Vi arbetar efter ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism. Vi skapar förutsättningar, så att varje enskild elev får sina behov tillgodosedda. Vi tar vara på intressen och starka sidor hos eleverna för att på så sätt öka deras motivation, initiativ, samspel och kommunikation.Vi ger eleverna pedagogiska hjälpmedel som de kan ha med sig genom livet. Dessa hjälpmedel skall vara individuellt anpassade och visuellt tydliggörande, gäller såväl den fysiska miljön som tiden och arbetet/aktiviteterna. De ska ge svar på frågorna:

 • Var ska jag vara?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur ska jag göra?
 • Med vem?
 • Hur länge?
 • Vad ska hända sedan?