Undervisning

Svedenskolan Mälarhöjden är en skola som består av två skolenheter, grundskola och grundsärskola.

Skolan har tillstånd för undervisning från förskoleklass till årskurs 9 samt för fritidshem. Undervisningen bedrivs utifrån Lgr11- läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan. Elevernas kunskapsresultat följs upp och analyseras regelbundet. Eleverna är huvudpersoner i sitt lärande och är med och planerar och utvärderar de pedagogiska planeringarna som görs för varje arbetsområde. Eleverna leder sina egna IUP-samtal utifrån ålder och mognad och på samtalen sätts individuella mål.

Lokaler

Svedenskolans lokaler är helt nyrenoverade, modernt rustade och ändamålsenliga för vår verksamhet.

Svedenskolan Mälarhöjden är en liten skola belägen i ett villaområde i Mälarhöjden. Lokalerna är helt nyrenoverade och anpassade för vår verksamhet. I skolan finns det klassrum, grupprum, fritidsrum, lekrum, skolbibliotek, matsal (med möjlighet till undervisning i hemkunskap) och speciallokaler för undervisning i bild, slöjd och musik. Klassrummen är utrustade med interaktiva skrivtavlor. Skolan har tillgång till Ålgrytehallen för idrottsundervisning och rörelseaktiviteter.

På baksidan av skolan finns det en välutrustad skolgård med gungor, klätterställning, sandlåda och en mindre bollplan med konstgräs. 

 

Sv/Kommunikation

Ur kursplan Svenska för grund- grundsärskolan:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Ur kursplan So-ämnet grundsärskolan:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

NO/NTA

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik från förskoleklass upp till år 9.

Det finns 17 olika teman att välja mellan. För att få jobba med ett tema går pedagogen på en heldagsutbildning. Till temat hör en låda med allt det material klassen kommer att behöva.

Tanken är att göra NO och teknik tillgänglig för alla elever.

För att få tillgång till materialet måste skolan vara medlem i NTA-föreningen och Svedenskolan har från lå 10/11 gått med i denna förening. Personal går sedan på utbildning och NTA-träffar.  Man köper in temalådor med handledning och utbildning.

Bakgrund till NTA
I Sverige har intresset för naturvetenskapliga ämnen hos barn och ungdomar sjunkit vilket även har avspeglat sig i deras skolprestationer. Kungliga vetenskapsakademien fick kännedom om ett skolutvecklingskoncept från USA, Science and Technology for Children (STC), som National Science Resources Center och några andra utvecklat och spridit. Det materialet togs till Sverige och omarbetades till ett svenskt arbetsmaterial. Det är alltså bl a. Kungliga vetenskapsakademien som har utformat det material för undervisning i naturvetenskap och teknik som kallas NTA.

NTA – ett helt koncept
Vi anser att arbetsmaterialet från NTA omsätter den abstrakta naturvetenskapen till en konkret nivå där eleven sätts i centrum. Elever och lärare tydliggör mål och planerar temaperioden tillsammans. Eleven blir också medveten om de kunskaper de behöver inom ämnet NO och Teknik. Eleverna gör egna antaganden och dokumenterar kontinuerligt sitt arbete. Vill du läsa mer om NTA besök gärna deras hemsida www.nta.kva.se

Praktiskt estetiska ämnen

Här kan du läsa om några av de praktisk/estetiska ämnena på Svedenskolan.

Upplägget av lektionerna varierar utefter vilken klass som har lektion. Med kunskapskraven i läroplanen som utgångspunkt, anpassas lektions innehåll till elevgruppens och individernas nivå och behov. Gruppstorlekarna varierar från mindre grupper till något större grupper beroende av vad som är gynnsamt för eleverna. Struktur och givna ramar är en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som förväntas av dem. Därför använder vi scheman av olika slag, både med hjälp av bilder och skriftliga arbetsscheman som visar lektionens innehåll.

Idrott och hälsa
På idrottslektionerna tränar eleverna bland annat på balans, styrka, kondition och rörlighet.  Eleverna lär sig lekar av olika slag och samspel med varandra. De övar turtagning, rums-, tids-, och kroppsuppfattning.

Struktur och givna ramar är en förutsättning för att eleverna ska känna sig trygga och veta vad som förväntas av dem. Därför använder vi scheman av olika slag, antingen med hjälp av bilder eller skriftliga arbetsscheman som visar lektionens innehåll.

Musik
Undervisningen i musik syftar till att ge eleverna kunskaper för att göra det möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Eleverna uppmuntras att utveckla sin förmåga att spela och sjunga, skapa musik, analysera och samtala om musikens olika uttryck . 

Bild
I bildundervisningen ges eleverna möjligheten att testa olika tekniker och material. Genom att skapa en bra grund i vetskap om hur de hanterar material och materialets möjligheter så ökar elevernas självständighet och egna lust att skapa samt utveckla sina idéer. Att arbeta i bild är ett sätt att uttrycka sig samtidigt som eleverna blir skickligare i sina finmotoriska färdigheter.

Slöjd
I textilslöjden, trä- och metallslöjden jobbar eleverna med att stimulera skapandeförmågan genom att tillverka föremål i anpassad svårighetsgrad.

Slöjdprocessen anpassas individuellt, uppgifterna bygger på ”steg för steg” principen, utifrån en arbetsbeskrivning och elevens egna idéer. Ibland är projekten även styrda av övergripande teman. De egna projekten varvas med "momentträning", till exempel spikträning; träna på att spika ned spikar i en stubbe, eller, symaskinsträning; träna på att sy efter ett mönster på ett papper.

Ytterligare exempel från undervisningen