Trygg på Sveden

På Svedenskolan Mälarhöjden ska alla elever vara trygga och trivas. Skolan arbetar målmedvetet med att skapa en god arbetsmiljö. Det finns väl utarbetade rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Svedenskolan Mälarhöjden har en trygghetsgrupp som leder trygghetsarbetet  enligt skolans likabehandlingsplan.

 

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen är Svedenskolans stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkande behandling. Den skrivs om inför varje läsår för att ständigt vara aktuell och användbar. I likabehandlingsplanen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete (Trygghetsenkäter tex). Här finns en beskrivning av vilket arbete som planeras under läsåret och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver också hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns på skolverket.se

Trygghetsgruppen

Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga på skolan.

Om man misstänker att någon elev inte känner sig trygg i skolan eller själv är utsatt kan man kontakta oss personligen eller någon annan vuxen på skolan. Då problem uppstår har vi samtal med berörda elever.

Trygghetsgruppens främsta uppgift är att främja likabehandling och arbeta för att stoppa diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera situationen på skolan samt föreslå förebyggande åtgärder och inslag i skolarbetet.

Trygghetsgruppen ansvarar också för det löpande arbetet med likabehandlingsplanen under läsåret samt för utvärdering och revidering vid läsårets slut. Synpunkter på likabehandlingsplanen lämnas till Trygghetsgruppen. 

Varje vår görs en trygghetsenkät med elever och vårdnadshavare på skolan för att ta reda på vad vi behöver jobba mer med för att alla ska känna sig trygga på skolan. I samarbete med elevrådet och klassrådet bestäms vilka områden vi fokuserar på under varje läsår, utifrån svaren på trygghetsenkäten. Det kan vara att vara en bra kompis, att säga sin åsikt och bli lyssnad på och att känna sig trygg på skolan. 

Mer information finns på do.se och skolverket.se.

 

 

Trygghetsenkät

Varje vår görs en trygghetsenkät med elever och vårdnadshavare på skolan för att ta reda på vad vi behöver jobba mer med för att alla ska känna sig trygga på skolan. I samarbete med elevrådet och klassrådet bestäms vilka områden vi fokuserar på under varje läsår, utifrån svaren på trygghetsenkäten.

Klass- och elevråd

På Svedenskolan vill vi särskilt lyfta fram elevens delaktighet och möjlighet till att påverka sin skol- och fritidstid. Ett sätt att påverka är genom klass- och elevråd.

På Svedenskolan har vi en till några gånger i månaden ett klassråd. Under klassråden diskuterar vi frågor som rör både klassen och hela skolan. Utöver förbestämda diskussionsfrågor har eleverna även möjlighet att lyfta egna frågor. Protokollen från klassråden tas med till elevråden.

Elevrådet är elevernas eget skolövergripande forum där deras inflytande har en central roll. Under elevrådet tränar vi på demokrati och att vara delaktiga olika beslut samt vara med och påverka i olika frågor. Diskussioner om förbättringar tas ofta upp under både klassråd och elevråd.