Svedenpedagogiken

Svedenpedagogiken är en pedagogik som har hämtat influenser från TEACCH-modellen. Den är i grunden en tydliggörande pedagogik, med tonvikt på grupp och samlärande.

Kommunikation, socialt samspel, inlevelse och fantasi står i centrum för all utveckling och
inlärning.

All undervisning utgår från varje enskild individ och innebär att alla elever har en individuell utvecklingsplan, både för sin teoretiska och sociala utveckling, som görs i samråd med föräldrarna. 

Ett av våra huvudmål är att stödja eleven på vägen mot ett självständigt och rikt vuxenliv. Därför betonar vi speciellt vikten av att ge eleverna de kunskaper som hjälper till att utifrån egna intressen och möjligheter göra ett självständigt gymnasieval. Vi tycker också det är viktigt att alla elever vistas ute i samhället och klarar av olika naturliga miljöer. Det utvecklar elevernas sociala förmågor, vilket ger dem större möjligheter att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. På skolan sker det bl.a. genom att låta estetiska ämnen och drama involveras i de teoretiska ämnena. Naturkunskap och teknik utvecklas genom NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Genom dessa metoder främjas elevernas förmåga till kreativitet, nyfikenhet och ökat självförtroende. Vi arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande som ger eleverna möjlighet att utveckla, prova och lösa egna idéer. 

Det är viktigt att eleven har med sig goda kunskaper i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Det är också viktigt att han/hon får kunskap om en meningsfull fritid och god kännedom om hälsa, livsstil och sin egen funktionsnedsättning. Vi tittar på styrkorna och verktygen som kan hjälpa till att hantera olika situationer, samt ge en bättre och mer självständig livssituation. 

Skolan har inte valt någon enskild metod för att nå dessa mål utan vi utvecklar vårt arbetssätt utifrån varje elevs specifika behov och önskemål. Till vår hjälp använder vi bl.a. sociala berättelser, ritberättelser, KAT- KIT. För att följa sin egen utveckling har varje elev en egen digital portfolio, samt är med och leder sitt IUP-samtal, efter ålder och mognad. Varje elev har också en social utvecklingsplan, där vi sätter upp mål som är viktiga för varje elevs personliga utveckling. Dessa kan exempelvis vara att elever som börjar i förskoleklass skal lära sig att sitta vid sin arbetsbänk, gå promenad utan att springa iväg, hänga upp sin jacka m.m. När eleven går ut årskurs nio kan exempel på sådana mål vara att självständigt kunna åka kommunala färdmedel, gå till centrum och veta hur man ska hantera en oväntad situation på ett bra sätt. Vi strävar efter att varje elev ska nå så långt som möjligt, oavsett utvecklingsnivå.  Det är våra medarbetares skyldighet att hitta möjligheterna till utveckling istället för hinder. Allt detta sker i samarbete med föräldrarna.

Ramlektion

Ramlektion är ett begrepp som vi använder på Svedenskolan. Den utgörs av en generell struktur som ska gå att känna igen, oavsett vilket innehåll själva lektionen har.

När eleverna är trygga med strukturen, blir det lättare att ta till sig och fokusera på det pedagogiska innehållet. Då finns det mer energi över till eget lärande och samlärande med andra elever. 

Då varje lektion, som eleverna är på, har en liknande struktur med en tydlig början och ett tydligt slut och även levererar svaren på de sju frågorna, hamnar tillslut hela skoldagen i en tydlig ram. Övergångar mellan olika lektioner underlättas när eleven inte behöver oroa sig för vad nästkommande aktivitet kan vara.

 

Elevledda IUP-samtal

Nedan följer förslag på hur elevledda IUP-samtal förbereds, genomförs och följs upp för att öka elevens delaktighet, inflytande och ansvar för sitt lärande.

IUP betyder individuell utvecklingsplan. Planen ska vara ett stöd för elevens lärande i skolan och tas upp på IUP-samtalet.

  • Före IUP-samtalet: Tydliggörande av läroplanens mål genom visualisering vilket ligger till grund för att eleven ska kunna ta ansvar för sitt lärande.  Läraren planerar undervisningen tillsammans med eleverna. IUP-samtalet förbereds utifrån satta mål. Elev förbereder även samtalet hemma med förälder genom enkät/frågor kring trivsel och lärandet i skolan. Tid för samtal erbjuds som passar både elev och förälder. Eleven förbereds och tränas i samtalet genom ex. en visualiserad dagordning.
  • Under IUP-samtalet: Eleven hälsar välkommen och visar samtalets dagordning.  Elevens kunskaper och färdigheter synliggörs genom digital portfolio och olika utvärderingsverktyg. Elev, förälder och lärare analyserar och reflekterar kring elevens kunskapsutveckling.  Tidigare mål följs upp och utvärderas genom olika bedömningsinstrument och lärarens skriftliga bedömning. Eleven visar/berättar om sina nya mål för förälder.  Synpunkter/frågor från förälder diskuteras. 
  • Efter IUP-samtalet: Elevens nya mål konkretiseras t.ex. genom att synliggöras i bild och text. Läraren planerar undervisningen, tillsammans med eleven, efter elevens individuella mål. Kontinuerlig uppföljning genom digital portfolio och genom för eleven kända bedömningsförfaranden/utvärderingsinstrument. 

Elevens personliga utveckling

Skollagen 3 kap. 3 §

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt är enligt utbildningens mål.

 

Vi vill att eleven:

  •  utvecklar god självkännedom samt ökad självständighet.
  •  utvecklar förståelsen för egna och andras känslor samt hanterar dessa.
  •  ska kunna lösa konflikter på ett adekvat sätt och kunna samarbeta.
  •  ska kunna motivera sig själv och andra till i förväg uppsatta mål.

Till vår hjälp använder vi bl.a KAT-kit och sociala berättelser.

 

Personal

På Svedenskolan Mälarhöjden har varje klass en ansvarig lärare med specialpedagogisk kompetens.

Klassläraren undervisar i de flesta ämnena och i de praktiskt estetiska ämnena undervisar lärare som arbetar både på Svedenskolan Bergshamra och Svedenskolan Mälarhöjden. Förutom lärare arbetar fritidspedagoger och elevassistenter med eleverna. Elevassistenterna har olika utbildningar t.ex.  hantverkspedagogutbildning och högskolepoäng i pedagogik. Det är samma personal som arbetar både under skol- och fritidstid. All personal utbildas i Svedenpedagogiken - en tydliggörande pedagogik med tonvikt på grupp och samlärande.