Stöd för lärande

På Svedenskolan har vi tillgång till många resurser som stöd för elevens lärande.

IKT

IKT (Informations och Kommunikations Teknik) är en viktig del i undervisningen.

Datorn som verktyg är ett utmärkt redskap i undervisningen för elever med autism och Aspergers syndrom. De är exakta, konkreta och förutsägbara och följer samma regler varje gång. Med datorns hjälp utvecklar eleverna den kognitiva förmågan och fantasin. På Svedenskolan har samtliga klassrum modern datautrustning med Internetanslutning.

Interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrummen. Dessa används dagligen i undervisningen. Interaktiva tavlor fångar uppmärksamhet och uppmuntrar till samarbete och delaktighet.

iPads används också i undervisningen dagligen. Syftet med att använda iPads som ett komplement i undervisningen är att göra skolarbetet mer lustfyllt. iPads fungerar också som stöd och uppmuntran till kommunikation och samspel.

Svedenskolan har ett stort utbud av pedagogiska och kompensatoriska dataprogram, vilket bland annat innefattar talsyntesprogram och rättstavningsprogram för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vi använder även digitala läromedel.

På skolan finns en IT-pedagog som stödresurs för personal, fortbildning och omvärldsbevakning inom området IKT. IT-pedagogen ingår även i den IKT-grupp som finns på skolan.

Skolbibliotek

Svedenskolans skolbibliotek utgör en resurs för att stödja elevernas lärande, främja en god språkutveckling och bidra till ökad läslust.

Svedenskolan Mälarhöjden har ett eget skolbibliotek där eleverna kan söka och utveckla kunskaper. I skolbiblioteket har eleverna tillgång till både böcker och annan media i form av skönlitteratur, facklitteratur, lättlästa böcker och ljudböcker. 

Lokalen är utrustad med dator med vilken eleverna kan söka, låna och lämna igen böcker samt söka information som stöd för lärandet. Skolbibliotekets verksamhet är anpassad för våra elevers behov. Klasserna har schemalagda tider med en biblioteksansvarig personal. Eleverna har tillgång till skolbiblioteket både under skol- och fritidstid. Genom klass- och elevråd är eleverna delaktiga i hur skolbiblioteket används samt i vilka böcker och övrig media som ska köpas in.

 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren på Svedenskolan arbetar främst med övergången mellan grundskola till gymnasieskola samt gymnasieskola till arbetslivet. Till henne kan du vända dig om du har frågor om vad som händer efter elevens skolgång.

Studie- och yrkesvägledaren är kontaktperson mellan skolan och:

  • Föräldrar
  • Skolor
  • Kommunansvariga
  • Dagliga verksamheter, m.m.

Studie- och yrkesvägledare Svedenskolan:

Karin Rotsman
E-postadress: fornamn.efternamn@up.se
Tel: 08-517 07 228
Mob: 073-274 51 15

Pedagogisk handledare

Svedenskolan har en heltidsanställd pedagogisk handledare för handledning och utbildning av all personal gällande pedagogiska frågor, Svedenpedagogiken och internutbildning. Nyanställda pedagoger får fördjupad handledning och utbildning med uppföljning en gång i månaden. Handledning och utbildning kan även bokas för extern verksamhet.

Pedagogisk handledning är ett stöd för personalen att få ett helhetsperspektiv på det egna pedagogiska arbetet. Genom att reflektera över arbetssituation, förhållningssätt och metod, underlättas för personalen att skapa egna verktyg för det dagliga arbetet med eleverna.

Samtalen utgår ifrån lärarens frågeställningar och avser att utveckla eleverna och ge dem förutsättningar till en ökad måluppfyllelse.

I handledningen tas frågor upp som handlar om hur personalen kan utveckla hur de jobbar med specifika elever, men det kan också vara frågeställningar kring samarbetet runt eleverna och tankar om den egna professionella rollen. Genom att reflektera tillsammans, synliggörs personalens kompetens och ett av målen är att utmanas samt utvecklas vidare. Som utgångspunkt för handledningen finns styrdokumenten och Svedenskolans verksamhetsplan. Handledningen ska även utveckla nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter, samt ge personalen möjlighet att ta del av litteratur och forskningsresultat.

Pella Kjellén

Pedagogisk handledare, Svedenskolan

fornamn.efternamn@up.se

Digital portfolio

Varje elevs utveckling dokumenteras i en digital portfolio som följer dem genom hela deras skolgång.

Syftet med en digital elevportfolio är att underlätta IUP-samtalet och synliggöra elevens utveckling. Det gör eleven delaktig och ökar självförtroendet.
Eleven sparar arbeten i form av film, ljud, foton och andra dokument digitalt. Med hjälp av dessa arbeten ska eleven kunna visa på och förstå sin utveckling gentemot kunskapskraven. Portfolion följer eleven vid tex. skolbyten. Portfolion skall innehålla:

  • Något som visar att jag kommit närmare ett mål
  • Något som berättar något viktigt om mig själv
  • Något som visar att jag lärt mig något jag inte kunde tidigare
  • Något som jag känner mig stolt och glad över 

Inför IUP-samtalet sammanställer eleven med hjälp av sin portfolio en PowerPoint-presentation som visar hur denne har utvecklats gentemot uppsatta mål. I presentationen används film, ljud, bild och texter. Eleven håller själv sitt IUP-samtal efter bästa förmåga och visar konkret vad han/hon har uppnått och åstadkommit.