Elevhälsa

Svedenskolan arbetar för en välfungerande och effektiv elevorganisation. Elevhälsan utgör en viktig stödfunktion, vars syfte är att underlätta lärandet och stödja elevernas utveckling till trygga och kunskapsinhämtande barn, ungdomar och vuxna.

I elevhälsan ingår elevhälsoteam, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning och pedagogisk handledning som genom ett aktivt arbete ska förebygga och åtgärda miljömässiga och studiemässiga hinder, för en ökad livskvalitet och delaktighet i skolan och i samhället.

Elevhälsans stödjande funktion innebär bland annat att ge konsultation och handledning till personal i elevfrågor och föräldrafrågor och vara en resurs för arbetslagens elevvårdande insatser.

Svedenskolan har även ett eget kristeam. Gruppen finns som stöd för elever, personal och förälder vid krissituationer.

Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården kan bistå med enkla sjukvårdsinsatser, men har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem.

För rådgivning kan du kontakta skolsköterskan. Ta kontakt om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t.ex. allergi, epilepsi eller infektionsbenägenhet. Skolhälsovården kan vara en länk mellan sjukvård och skola.

Skolhälsovården vill också hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med hur ditt barn upplever skolan.  Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också skolhälsovården kontaktas.

Skolsköterskan har regelbunden telefontid och mottagningstid på skolan. Till henne kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets eller ungdomens hälsa. Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

För kontaktuppgifter till skolsköterskan se under kontakter.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av skolledning, skolpsykolog, skolsköterska och pedagogisk handledare. Utifrån denna samlade kompetens arbetar teamet för att hitta bästa möjliga lösningar för att eleverna ska få det stöd och hjälp de behöver och har rätt till.

Om man är utsatt för mobbning eller misstänkt mobbning ska man i första hand vända sig till lärare, annan vuxen på skolan, skolledning eller någon av personerna i  trygghetsgruppen. Elevhälsoteamet kopplas alltid in vid misstanke om mobbning.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka.

För kontaktpersoner se Elevhälsoteam under kontakter.

 

Skolpsykolog

Psykologen har neuropsykologisk kompetens och deltar aktivt i arbetet kring eleverna

Det skolpsykologiska arbetet omfattar konsultation, handledning, utredning och samarbetsinriktade insatser. Psykologen deltar också i studiebesök/elevbesök på de avlämnande skolorna samt medverkar i bedömning, utvärdering av elevers behov i samband med ansökan om skolgång.

Skolpsykologen arbetar med övergripande frågor som har anknytning till elevhälsoarbete samt personlig rådgivning och stödsamtal efter beslut i elevhälsoteamet. Skolpsykologen är sammankallande i trygghetsgruppen.

För kontaktuppgifter till skolpsykologen se under kontakter.