Ansök till Svedenskolan Mälarhöjden

Grunder för mottagande vid Svedenskolan Mälarhöjdens grundskola och grundsärskola (SL 10 kap 35§, 11 kap 34 §):

Observera att skolan inte kommer att finnas kvar i befintlig lokal höstterminen 2018.  Ytterligare information gällande detta  kommer att delges här på skolans hemsida samt via e-post till vårdnadshavare som har sitt barn i kö. Längst ner på sidan finns vanliga frågor och svar gällande ansökan.

Utvecklingspedagogiks grund- och grundsärskolor är så kallade resursskolor där tillståndet från Skolinspektionen innebär en begränsning i mottagandet (gäller ej Balderskolan). Våra verksamheter riktar sig specifikt till elever med omfattande behov av särskilt stöd, diagnostiserade inom AST (Autismspektrumtillstånd). Detta innebär att vi bara kan ta emot elever som hör till denna målgrupp och behöver därför få ta del av pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation gällande elevens skolgång samt elevens psykologutlåtande/utredning innan vi fattar beslut om mottagande. Om vi bedömer att vi behöver göra en djupare utredning, gör vi också besök i elevens nuvarande skola och intervjuar berörd personal och elevens föräldrar.

För mer information om regleringen av skolor med undantag från öppenhetskravet, se 10 kap. 35 § skollagen, 11 kap. 34 § skollagen, prop. 2009/10:165 s 743 och prop. 1995/96:200 s 34 och 70.

Ansökan, steg för steg:

1. Ansökan till Svedenskolan görs på blankett som finns att ladda ner lägst ner på sidan. Ködatum registreras från det datum då komplett ansökan har inkommit och hanterats.

2. Vi skickar en bekräftelse på mottagen ansökan inom tre veckor.

3. För att ansökan till vår grundskola ska anses som komplett bifogas psykologisk utredning där autismdiagnos framgår samt ett pedagogiskt utlåtande från nuvarande förskola/skola. För att ansökan till vår grundsärskola ska anses som komplett bifogas psykologisk utredning där autismdiagnos framgår, pedagogiskt utlåtande från nuvarande förskola/skola samt beslut från hemkommunen om mottagande i grundsärskolan.

4. Inför en eventuell skolplacering vid Svedenskolan bjuds vårdnadshavare in till ett möte där de intervjuas angående barnets aktuella situation – både hem- och skolsituation. Intervjun sammanställs och lämnas till utbildningsförvaltningen och Svedenskolans pedagoger. Detta ger pedagogerna en god grund att stå på när de upprättar åtgärdsprogram och planerar för barnets skolgång.

5. Erbjudande om plats skickas till vårdnadshavare. Svar krävs av vårdnadshavare inom en vecka.

6. Om ni tackar nej till den erbjudna platsen, kommer platsen att tilldelas en annan elev. Vill ni ansöka om plats igen måste ni skicka in en ny ansökan.

7. Om vi inte har möjlighet att erbjuda er en plats inför kommande läsår, meddelar vi detta under april månad via e-post. I samband med ett sådant meddelande får ni också en förfrågan om ni vill behålla er plats i kön. Förfrågan måste besvaras senast den 30 april för att ni ska behålla er plats i kön.

9. Inskickade dokument förvaras inlåsta och tillgängliga endast för behöriga personer. 

Så här fungerar vårt kösystem: När fler elever söker till någon av våra grund- eller grundsärskolor än vad det finns platser, styrs urvalet dels av syskonförtur, dels av kötid. Från höstterminen 2017 tillämpar vi urvalsgrunden verksamhetsmässigt samband vilket innebär att elever som redan går vid någon av Utvecklingspedagogiks skolenheter beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra skolor. I praktiken innebär dessa urvalsprinciper att elever som byter från någon annan av våra skolenheter erbjuds skolplacering först. Därefter erbjuds plats till sökande som har syskon på den aktuella skolenheten och resterande platser erbjuds till de elever som har stått längst tid i kö till skolenheten. Vi tar alltid hänsyn till elevens bästa och diskuterar skol- och grupplacering med vårdnadshavarna inför att ett barn börjar hos oss.